Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski ogłasza nabór do projektu „Bierzemy życie garściami” – usprawnianie osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany w formie specjalistycznej terapii dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania będą realizowane indywidualne zajęcia: rewalidacyjno-wychowawcze, neurologopedyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Odbywać się będą w domach uczestników w terminie 09.09.2019 r. – 20.12.2019 r.

Kryteria do naboru:
Osoba zgłaszająca swój udział w projekcie powinna:
•    być podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski bądź uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach
•    posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
•    zamieszkiwać na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego bądź tomaszowskiego.
Ponadto zostaną zakwalifikowane osoby, które charakteryzuje m.in.: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, niepełnoprawność ruchowa (z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i wymagających całkowitej lub częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych), niepełnosprawność intelektualna, w tym w stopniu głębokim.

W przypadku dużej ilości chętnych Zarząd Stowarzyszenia będzie brał pod uwagę:
– udział uczestników w innych zajęciach bądź rodzajach terapii (preferowane osoby, które dotychczas nie korzystały bądź sporadycznie korzystają z udziału w projektach),
– udział w innych formach wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26.08.2019 r. o godzinie 18:00 w budynku SOSW w Koluszkach, ul. Budowlanych 8.