ZARZĄDZENIE NR 10/2020

z dnia 15 maja 2020 r.

DYREKTORA SPECJALNEGO

OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. wydanych związku z decyzją o stopniowym otwarciu szkół i placówek i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Procedury stanowią załączniki do zarządzenia:
 3. Wewnętrzna Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                         w Koluszkach stanowiąca załącznik nr 1
 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach stanowiąca załącznik nr 2
 5. Procedura przebywania na świeżym powietrzu uczniów w obrębie
  Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Koluszkach stanowiąca załącznik nr 3
 6. Procedura przyprowadzania i odbioru ucznia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach stanowiąca załącznik nr 4
 7. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami uczniów
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach stanowiąca załącznik nr 5

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora SOSW w Koluszkach

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SPECJALEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69 ze zm.),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.871),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 Cel procedury:

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły
 6. Wicedyrektor szkoły

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, gdy muszą powrócić do pracy
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 3. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
 4. Po godzinach przyprowadzania  wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 5. W grupie może przebywać do 5 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj i stopień niepełnosprawności uczniów. 
 6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Podczas zajęć między stanowiskami nauczyciela i uczniów jest zainstalowana plexi.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 13. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły
 16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 18. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 19. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 20. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 22. Uczniowie wieszają odzież wierzchnią na wieszakach umieszczonych w odległości co najmniej 2 metry.
 23. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,.
 24. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 25. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty               z uczniami oraz nauczycielami.
 26. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 27. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru                      z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 28. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 29. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 31. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,              z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 32. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 33. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 34. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane                          w  wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 35. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą poza wyznaczoną linię do wewnątrz hallu na parterze. Z racji konieczności ograniczenia do minimum przebywania rodziców/ opiekunów prawnych na terenie placówki wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły. Strefą tą jest przedsionek wejścia głównego na teren placówki (pomiędzy drzwiami zewn. a wewn. placówki)
 36. W czasie zajęć rewalidacyjnych lub konsultacji rodzice są obowiązani opuścić szkołę i przyjść po dziecko po zakończeniu zajęć.
 37. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania                              z biblioteki szkolnej.
 38. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klas IV  – VII  zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 39. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 40. Na terenie placówki nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów                          i pracowników.
 41. Na terenie placówki poza nauczycielami pracującymi bezpośrednio z uczniami mogą przebywać specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, realizujący zadania diagnostyczne.
 42. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek, uczeń zobowiązany jest umieścić w książce kartkę z imieniem i nazwiskiem. Pudełko                       z książkami będzie oznaczone datą i odstawione do kwarantanny.

§ 2

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają w  domu  i zawiadamiają                  o   tym    fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19                       w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatki i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły pracownicy  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji
 6. Pracownicy Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 7. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy, wymiany maseczki oraz zmiany rękawiczek.
 9. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych na parterze szkoły.
 10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 11. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 12. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 13. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 § 3

Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
 2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 3. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.
 4. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 5. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 6. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 7. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 8. Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 9. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
 10. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu                           z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 11. Nauczycielom świadczącym opiekę nad dziećmi nie wolno przemieszczać się po szkole.
 12. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 13. Po zakończeniu pracy z dziećmi lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.
 1. Nauczyciele nieświadczący pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi:
 2.  Wykonują  pracę  zdalną  zgodnie  z  Zarządzeniami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w sprawie organizacji nauczania                          i świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  do  spożywania posiłków.
 4. Wietrzą  pomieszczenia szkoły, w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują  pomoce dydaktyczne, wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi  wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę dezynfekcji.
 7. Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone przez pracownika drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej, a także wpisania do Rejestru kontaktu z osobami trzecimi: daty kontaktu, nazwę firmy kurierskiej, imienia               i nazwiska kuriera,  numeru jego telefonu (załącznik Nr 6).
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę lub zmieniają maseczkę, myją i dezynfekują ręce.

§ 5

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   SOSW w Koluszkach oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Dziecko może korzystać z opieki szkoły wyłącznie w przypadku, gdy na 2 dni przed datą planowanego posłania dziecka do szkoły rodzice wyrażą taka wolę.               W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
 • Telefonicznego poinformowania szkoły.
 • Pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Deklaracji – załącznik Nr 1 do Procedur.
 • Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie, izolacji.
 • Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 • Przed strefą bezpieczeństwa odbywa się przyjęcie i wydanie ucznia do/z placówki oraz pomiar temperatury ucznia. Jeżeli zmierzona temperatura ciała ucznia przekracza 37°C  lub dziecko wykazuje widoczne objawy  chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia
 • Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów oraz artykułów spożywczych.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na   odpowiedni  sposób   zasłaniania   twarzy podczas  kichania, czy  kasłania.
 • Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulać się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 • Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 • Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły, umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.                                       

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

                                                                                                                 Załącznik do Procedury nr 1

DEKLARACJA RODZICA

Imię i nazwiska ucznia: …………………………………………

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 • Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

…….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 • Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa                          w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w związku                     z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

…….……………………….………………………………………..

              (podpis rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 • Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach             w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

…….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                                  (podpis rodziców/prawnych opiekunów

 • Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19) w związku z posłaniem mojego dziecka do szkoły.

                                           …….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                                                           (podpis rodziców/prawnych opiekunów

                                                                                                                 Załącznik do Procedury nr 2

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 • Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

…….……………………….………………………………………..

          (podpis Pracownika)

 • Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

                                                                                                                                          …….……………………….………………………………………..

          (podpis Pracownika)

 • Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach              w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

…….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                                               (podpis Pracownika)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora SOSW w Koluszkach

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach

Na podstawie:

–   Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020r.

– wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dzieci w wieku do lat 3 z 30 kwietnia 2020 r.

– wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 14 maja 2020 r.

 1. Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
 3. odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej
 4. w przypadku chorego ucznia,

– zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób

– natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

 • niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną                           i postępować zgodnie z jej zaleceniami
 • otoczyć opieką chorego – wskazana przez dyrektora lub wicedyrektora osoba
 • przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) o w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy
 • zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły  w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony)
 • środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych
 • maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego na „odpady medyczne zakaźne”
 • dezynfekcja izolatki oraz  powierzchni, z którymi chory miał kontakt
 • Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 42 253 99 00

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 665 386 932

 • Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje  organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 • Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Zgierz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Parzęczewska 35
 • Łódź – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kniaziewicza 1/5
 • Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.
 • W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 •  W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej  decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.
 •  Dyrektor zleca i wykonuje  na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego.

  KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:

(1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub

(2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora SOSW w Koluszkach

Procedura przebywania na świeżym powietrzu w obrębie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach

 1. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku zaopatrzenia, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki oraz w trakcie zajęć na świeżym powietrzu.
 2. Korzystanie z terenów zielonych  znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
 3. Wyłącza się z użytkowania boisko szkolne znajdujące się na terenie szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń i sprzętów.
 4. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.
 5. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
 6. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie                      z instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
 7. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora SOSW w Koluszkach

Procedura przyprowadzania i odbioru ucznia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach

 1. Do przyprowadzania i odbioru dziecka uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie mogą to być dziadkowie dziecka.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko powinni być zabezpieczeni w maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 3. Dziecko przyprowadzamy do szkoły od godziny 9.00 do godziny 12.00.
 4. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko ma zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych rodziców i ich dzieci wynoszący min. 2 m.
 5. Rodzice lub opiekunowie osobiście zdejmują lub zakładają ochronę ust i nosa dziecku, przy wejściu lub wyjściu z placówki.
 6. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do linii przed strefą bezpieczeństwa  przy ustalonym wejściu do szkoły –  z zachowaniem zasady wymienionej w pkt.1 i pkt.2, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. W strefie odbywa się przyjęcie i wydanie ucznia do/z placówki oraz pomiar temperatury ucznia. Jeżeli zmierzona temperatura ciała ucznia przekracza 37°C  lub dziecko wykazuje widoczne objawy  chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia.
 8. Dziecko będzie odbierane od rodzica/ prawnego opiekuna przez wyznaczonego pracownika szkoły, z którym uda się do wieszaka, a później do sali.
 9. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
 10. Rodzic/opiekun prawny chcący odebrać dziecko przebywa   w przedsionku przy ustalonym wejściu do szkoły,  nauczyciel przekazuje ucznia  rodzicom.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora SOSW w Koluszkach

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami uczniów
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach

 1. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w szkole zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 w którym przekazują numery telefonu do szybkiego kontaktu z SOSW.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów podlega natychmiastowej aktualizacji przez wychowawców i nauczyciela w świetlicy.
 3. Wymagane dane to aktualne numery  telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.
 4. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy oraz dostępne są w sekretariacie szkoły oraz wicedyrektora szkoły.
 5. Jeżeli zaistnieje potrzeba szybkiego kontaktu z rodzicami, wychowawca przekazuje informację innemu pracownikowi szkoły
 6. Kolejno pracownik wykonuje bezpośrednie połączenie telefoniczne do rodzica. Jeżeli ten nie odpowiada kontaktuje się z kolejnym wskazanym numerem telefonu drugiego rodzica. Jeżeli nie połączy się z jednym z rodziców, wykonuje telefon do zakładu pracy rodziców.
 7. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego   rodziny, będą przetwarzane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach i  przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID 19 na terenie Szkoły

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach tel. 44 714 19 63. 44 714 15 07

 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją wyżej wskazanych celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób zautomatyzowany.

Rejestr kontaktu z osobami trzecimi

Lp. data Imię i nazwisko osoby przyjmującej Imię i nazwisko osoby trzeciej Numer telefonu Nazwa firmy
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

[1] Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2] Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3] Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4] Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.