Ekopracownia

ekopracownia

REALIZACJA ZADANIA

„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE EKOPRACOWNIW SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH”

 W RAMACH KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWANIA–2015” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

 I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

 1. Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach realizowanego zadania.


Analiza ankiety z zakresu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, przeprowadzona w celu ewaluacji programu edukacyjnego pn. „Las, park i łąka w czterech porach roku” realizowanego w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna
pn. „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ankieta zawierała 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru i skierowana była
do 37 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.
Wzięło w niej udział:
– 16 uczniów szkoły podstawowej,
– 10 uczniów gimnazjum,
– 11 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Pytania zawarte w ankiecie sprawdzały wiedzę uczniów z trzech poznawanych na zajęciach edukacyjnych ekosystemów: lasu, łąki i parku oraz wiedzę z zakresu ekologii.
Arkusz ankiety zamieszczono na stronie Ośrodka: www.soswkoluszki.vipserv.org
Analiza wyników ankiety przeprowadzonej w październiku 2015 r.

Odpowiedzi poprawne % Odpowiedzi błędne % Razem %
397 54 343 46 740 100

 

Analiza wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2016 r.

 

Odpowiedzi poprawne % Odpowiedzi
błędne
% Razem %
663 90 77 10 740 100

Porównanie wyników ankiet z października 2015 r. i czerwca 2016 r.

 

  Odpowiedzi poprawne % Odpowiedzi błędne % Razem %
Październik 2015 r. 397 54 343 46 740 100
Czerwiec 2016 r. 663 90 77 10 740 100

 

 1. Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu ekologicznego.

Sprawozdaniez osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych wraz z dokumentacją zdjęciową.

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dziecka niepełnosprawnego ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju społecznego, a także podniesienia świadomości ekologicznej, kształcenia postaw proekologicznych i wzrostu poziomu wiedzy z wybranej dziedziny przyrodniczej i ekologicznej.

Efekty ekologiczne w przypadku podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach były osiągane poprzez program edukacyjny pn. „Las, park
i łąka w czterech porach roku” opracowany na potrzeby zadania: „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w SOSW w Koluszkach” w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracowania–2015”współfinansowanego
ze środków WFOŚiGWw Łodzi na podstawie umowy nr 332/EE/D2015.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Łodzi została wyremontowana i doposażona ekopracowniaw SOSW w Koluszkach. Całkowity koszt projektu wyniósł 21328,96 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 19 876,97 zł, wkład własny na prace remontowe 1451,99zł.

Trwałym efektem rzeczowym zrealizowanego zadania są zakupione:

 • pomoce dydaktyczne na kwotę 6 299,00 zł,
 • meblena sumę 5 882,27 zł,
 • sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny zakupiono w cenie 7590,00 zł,
 • podnoszące walory estetyczne wyremontowanego pomieszczenia kwiaty doniczkowe – storczyki w ilości 3 sztuk i kwocie 105,00 zł.

Zakupu dokonano po wyborze najkorzystniejszych ofert dokonanych przez powołaną do tego celu komisję.

Zakup w/w rzeczy wpłynął na poprawę jakości nauczania.Nowe pomieszczenie stało się funkcjonalnym i atrakcyjnym miejscem do pracy, nauki i rozwoju zainteresowań uczniów i wychowanków Ośrodka. Atrakcyjne pomoce dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych niepełnosprawnego intelektualnie ucznia, nowoczesny sprzęt multimedialny stały się niezbędnymi narzędziami dla ucznia i nauczycielaw edukacji na miarę XXI wieku. Efekty rzeczowe zadania w formie zakupionych w/w przedmiotów z pewnością ułatwią zdobywanie wiedzyi umiejętnościz zakresu treści przyrodniczych i ekologicznych w następnych latach nauki.

Oddanie do użytku pracowni ekologicznej odbyło się w dniu 8 października 2015 roku w obecności przedstawiciela organu prowadzącego-naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Dyrektora Ośrodka oraz koordynatora projektu edukacyjnego.

Po oficjalnym otwarciu ekopracownirozpoczęto w niej działania dydaktyczne, w tymrealizację programu edukacyjnego pn. „Las, park i łąka w czterech porach roku”
oraz całoroczne zadaniai wydarzenia cykliczne dostosowane do pór roku.

Adresatami zadaniai programu edukacyjnego byli uczniowie z różnym stopniem upośledzenia umysłowego i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem:

 • Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach,
 • Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach,
 • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
 • wychowankowie internatu SOSW w Koluszkach.

Ekopracowniaw trakcie realizacji programu edukacyjnego wykorzystywana była na zajęciach:

 • edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III szkoła podstawowa),
 • przyrody (kl. IV-VI szkoła podstawowa),
 • funkcjonowania w środowisku (w szkole podstawowej i gimnazjum),
 • funkcjonowania osobistego i społecznego (szkoła przysposabiająca do pracy),
 • pozalekcyjnych, w ramach koła ekologiczno-przyrodniczego,
 • popołudniowych przez wychowanków internatu.

Wydarzenia i zajęcia w oparciu o utworzoną ekopracownię odbywały się w okresie od października 2015 do czerwca 2016. Były systematycznie monitorowane przez koordynatora projektu.

Całoroczne działania i wydarzenia cykliczne realizowane były zgodnie z  zaplanowanym harmonogramem:

– W ekpracowniprowadzono zajęcia edukacyjne dla wychowanków i uczniów Ośrodka
na wszystkich etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy) oraz rozwijające zainteresowania wychowanków internatu
w czasie zajęć popołudniowych. W czasie lekcji i zajęć w grupie internackiej wykorzystano dostępne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i fotograficzny. Tematyka związana była z trzema ekosystemami:lasem, parkiem i łąką oraz ekologią.Zrealizowano zgodnie z harmonogramem 215 godzin,co potwierdza zgromadzona dokumentacja (karty pracy nauczyciela dla każdego zespołu klasowego oraz grupy internackiej, w których na koniec każdego miesiąca w okresie realizacji projektu wpisywano tematy i ilość zajęć).

– Dwa razy w tygodniu uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach koła ekologiczno – przyrodniczego. Treści przyrodniczo – ekologiczne dostosowane cyklicznie do pór roku dotyczyły wskazanych wcześniej ekosystemów. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano 28 spotkań, odbyło się w sumie 65 zajęć. Większa liczba godzin koła ekologiczno – przyrodniczego wyniknęła z możliwości prowadzenia koła dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywały się w ramach zajęć dodatkowych z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela.

– Uczniowie wraz z nauczycielami systematycznie prowadzili karty obserwacji opracowane na potrzeby realizacji programu, zapisywali na bieżąco zmiany zgodnie z cyklicznością pór roku, w trzech poznawanych ekosystemach.

– W ekopracowni przeprowadzano 12 zajęć otwartych. Poszczególne zespoły klasowe uczestniczące w projekcie realizowały zajęcia głównie dla swoich kolegów i koleżanek
z innych klas. W jednych zajęciach otwartych gościnnie uczestniczyli rodzice uczniów,
zaś w grupie internackiej Wicedyrektor Ośrodka oraz koordynator projektu.
Na szczególną uwagę zasługuje zespół edukacyjno-terapeutyczny, złożony z uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły przysposabiającej do pracy, który zaprezentował czterokrotnie przedstawienie kukiełkowe zatytułowane „Leśny teatrzyk”.

–W nowo utworzonym pomieszczeniu ekopracowni zorganizowano cztery wystawy prac fotograficznych. Odbywały się one w ramach wewnątrzszkolnych konkursów zatytułowanych „Zmiany przyrody w obiektywie w czterech porach roku”.

W związku z odbywającymi się konkursami fotograficznymi opracowano ich regulamin, który znajduje się w dokumentacji projektowej. Po każdym konkursie zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie otrzymywali pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe przyznawane przez komisje konkursowe. Konkursy fotograficzne kierowane były do uczniów naszego Ośrodka:

–Do pierwszego etapu konkursu pn. „Las w jesiennej szacie” zgłoszono 17zdjęć, wykonanych indywidualnie bądź grupowo(chętne zespoły klasowe). Konkurs podsumowano w kategorii zdjęcia wykonanego indywidualnie oraz zgłoszonego grupowo.
W poszczególnych grupach przyznano po trzy miejsca. Każdy zwycięzca otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe w formie przyborów szkolnych.

– Do drugiego etapu konkursu fotograficznego pn. „Czy park zimą może być ładny?” zgłoszono 20 zdjęć. W tej części zmagań fotograficznych oceniane były fotografie zgłoszone indywidualnie.  Przyznano miejsce I,II,III  oraz trzy wyróżnienia. Każdy zwycięzca otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów Ośrodka.

–Do trzeciego etapu konkursu fotograficznego pn. „Wiosenna łąka” wpłynęła rekordowa liczba fotografii (63 egzemplarze), niestety spora część zdjęć została odrzucona
przez komisję, gdyż nie były tematycznie związane z tytułem konkursu.
Ostatecznie komisja konkursowa zakwalifikowała 32 zdjęcia podlegające ocenie. Przyznano miejsce I, II i III oraz pięć wyróżnień. Każdy uczeń został nagrodzony drobnymi upominkami pozyskanymi od Nadleśnictwa Brzeziny oraz otrzymał pamiątkowy dyplom.
–Do ostatniego, czwartego konkursu  fotograficznego pn. „Lato… słońcem skąpane” zgłoszono 45 prac. Komisja konkursowa zakwalifikowała 37 zdjęć, które tematycznie były związane z następującymi ekosystemami: lasem, parkiem i łąką. W wyniku konkursu przyznano miejsce I ,II, III oraz  trzy wyróżnienia.

W ramach zadań związanych z utworzoną ekopracownią odbyły się  następujące działania i wydarzenia dostosowane do pór roku:
Jesień:

–W październiku 2015 uczniowie gimnazjum wybrali się do koluszkowskiego parku, obserwowali tam zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie. W czasie wycieczki wykorzystywali pomoce dydaktyczne z ekopracowni przydatne do zajęć w terenie
m .in.: lornetki, kompasy czy aparat fotograficzny, mieli okazję wyznaczać kierunki świata.

–W listopadzie 2015r.uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy odwiedzili Rezerwat leśny „Gałków”. Wyposażeni w lornetki, lupy i przewodniki podążali ścieżką edukacyjno-przyrodniczą obserwując i podziwiając piękno lasu bukowo-jodłowego. Dzięki licznym tablicom poglądowym dowiedzieli się o strukturze, zależnościach i funkcjonowaniu lasu. Uczniowie mieli także okazję wykazać się umiejętnością wyznaczania kierunków w terenie za pomocą kompasu. Wycieczka okazała się dobrym sprawdzianem z właściwego zachowania się w lesie, który uczniowie zdali wzorowo. Zajęcia odbyły
się w ramach „Zielonej lekcji” w terenie.

 • W listopadzie 2015 koło ekologiczno –przyrodnie zorganizowało jesienne warsztaty ekologiczne z rodzicami uczniów zatytułowane: „Dary jesieni w lesie, parku i na łące – jesienne bukiety ekologiczne”. Na spotkaniu warsztatowym rodzice mogli zobaczyć naszą nową ekopracownię, obejrzeć zakupione pomoce oraz zapoznać się z działaniem tablicy interaktywnej. Następnie zostały wykonane piękne bukiety i kompozycje z jesiennych darów zebranych przez uczniów i ich rodziców. Praca na warsztatach przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze, udało nam się stworzyć trzy różnorodne kompozycje. W pierwszej kolejności powstały bukiety w wazonach z suszonych traw i liści. Następnie mamy nauczyły się robić róże z liści klonu. Trzecią pracą była kompozycja na korze z liści, gałęzi, szyszek. Każde zadanie było odmienne i w nieco innym charakterze, dzięki temu powstały oryginalne arcydzieła rękodzielnicze. Efekty pracy warsztatowej można było podziwiać na drugim piętrze placówki. Z jesiennych prac powstałych na zajęciach utworzono okazjonalną wystawę.

  Zima

 • Klasy szkoły podstawowej wykonały tematyczne plakaty, dotyczyły one zimowych zmian w przyrodzie: w lesie, w parku i na łące. Plakaty te posłużyły jako wspaniała dekoracja na drugim piętrze w naszej placówce.

„Ptasia stołówka” – przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej dokarmiania ptaków zimą. Prezentację  obejrzały wszystkie  klasy z naszego Ośrodka. Zostałaona umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

Orientacja w terenie zimową porą – wycieczka do lasu, wykorzystanie pomocy z ekopracowni: kompasów, aparatu fotograficznego, śladów zwierząt, lornetek, lup.

Wiosna/Lato

–W kwietniu 2016 r. w Ośrodku gościliśmy, Prezesa Gminnego Koła Pszczelarskiego
w Rokicinach, który prowadzi własną pasiekę. Pszczelarz pokazał uczniom jak odróżnić pszczołę od innych owadów żądlących. W ciekawy sposób opowiadał o życiu i zwyczajach pszczół, o tym jak zbierają pyłek, co produkują i jak spędzają zimę. Dużym zainteresowaniem cieszył się przyniesiony przez niego ul. Dzieci miały okazję poznać jego budowę, a także podejrzeć jak wygląda w środku. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali narzędzia
i przybory niezbędne w pracy pszczelarza: podkurzacz, dłuto pasieczne, szczotkę
do zamiatania, podkarmiaczki i kraty przegrodowe. Pan Wojciech zwrócił uwagę
na bezpieczeństwo związane z kontaktem z pszczołami. Zaprezentował strój będący ochroną pszczelarza, który uczniowie chętnie przymierzali. Dzięki spotkaniu podopieczni
Ośrodka poznaliwiele cennych informacji i ciekawostek z życia pszczół.

–W drugiej połowie kwietnia odbył się Międzyszkolny Konkurs Placówek Specjalnych
pn. „Quiz – co wiem o lesie?”. Wydarzenie to stało się okazją do podsumowania dotychczasowych działań projektowych. Na podsumowanie działań zostali zaproszeni: przedstawiciele WFOŚ w Łodzi oraz inni, ważni goście reprezentujący różne organy władzy
i instytucje związane z ekologią. Wśród obecnych powitano m.in.: Wicestarostę Powiatu  Łódzkiego – Wschodniego, Zastępcę Burmistrza Koluszek, przedstawiciela Nadleśnictwa Brzeziny, Prezesa Stowarzyszenia „Leśna Jazda”, leśnika – edukatora
oraz zaprzyjaźnionych przedstawicieli szkół podstawowych specjalnych z województwa łódzkiego. Gościliśmy sześć drużyn z następujących placówek: Zespołu Szkół Specjalnych nr 5i nr 7 z Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ze Stemplewa, Zgierza, Tomaszowa Mazowieckiego, siódmą grupę konkursową tworzyli reprezentanci Ośrodka.
W pierwszej części spotkania szkolna grupa teatralna „Tacy sami” przedstawiła pantomimę
o treści ekologicznej pt. „Tak wiele od nas zależy”. Po zakończeniu części artystycznej goście zostali zaproszeni do ekopracowni, w której przedstawiono prezentację podsumowującą działania związane z realizacją zadania. W  tym samym czasie uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Najpierw wyłoniono zwycięzców konkursu plastycznego o tematyce: „Wiosna w wybranym ekosystemie –w lesie, parku i na łące”. Przyznano I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
W drugim etapie uczestnicy zmierzyli się z siedmioma zdaniami o treści ekologiczno – przyrodniczej. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem.
Przygotowanie imprezy i uczniowskie zmagania nie byłyby możliwe bez wsparcia i pomocy zaprzyjaźnionych osób i instytucji, dzięki którym każde dziecko zostało nagrodzone. Podczas zmagań konkursowych pomagali wolontariusze ze szkoły ponadgimnazjalnej.. Uroczystość przebiegała w radosnej i miłej atmosferze, uczestnicy mieli uśmiechy na twarzach i zapewniali, że chętnie wrócą do Koluszek.
Obchodzony 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi to szczególny czas, kiedy pochylamy się z troską nad problemami środowiska naturalnego. Z tej okazji w Ośrodku odbyły się obchody tego największego ekologicznego święta. W pierwszej części uczniowie obejrzeli pantomimę pt. „Tak wiele od nas zależy” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Tacy Sami”. Ważnym  przesłaniem programu artystycznego było ukazanie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za otaczającą nas przyrodę. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których klasy przygotowały plakaty, układały puzzle i hasła promujące ekologię. Wierzymy, że podjęte działania wpłyną na postawy ekologiczne naszych uczniów i zapobiegną zaśmiecaniu najbliższych ekosystemów.

 • Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie wszystkich klas mogli również obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą zagadnienia – Dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi? Prezentacja znajduje się na stronie internetowej naszego Ośrodka.
 • W maju uczniowie naszej placówki wybrali się na interesujące spotkanie do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Kaletniku z leśnikiem Podczas tej wycieczki uczniowie mogli zapoznać się z wieloma pouczającymi tematami: cele i zadania lasów państwowych, charakterystyka zasobów drzewnych, funkcje lasu, funkcje społeczne – edukacja leśna społeczna, struktura pozyskiwania drewna, ochrona przyrody – zagrożenia lasów przez szkodniki pierwotne i wtórne.

 

– W czerwcu 2016 roku klasa gimnazjalna SOSW w Koluszkach zwiedziła Muzeum Przyrodnicze w Łodzi. Uczniowie podczas tej wizyty z dużym zainteresowaniem wypatrywali zwierząt i ptaków, które można spotkać w naszych lasach, parkach i na łąkach. Mieli okazję poznać naturalne okazy zwierząt, znane do tej pory ze zdjęć czyfilmów przyrodniczych. Wypatrywali szczególnie okazów żyjących w poznawanych na zajęciach edukacyjnych ekosystemach. Mogli porównać ich wielkości i cechy charakterystyczne.
Muzeum zaskoczyło uczniów różnorodnością fauny, nie tylko polskiej.

– W ramach zajęć i wydarzeń związanych z utworzoną ekopracowniąodbyło
się niezaplanowane w harmonogramie spotkanie z koordynatorem ogólnopolskiej kampanii „Bądź na ptak”, leśnikiem-edukatorem i jednocześnie miłośniczką przyrody. Przygotowała dla nas niezwykle interesujące zajęcia dotyczące wędrówek ptaków do Afryki i ich powrotu do Polski. Uczniowie mogli wcielić się w rolę wędrujących jaskółek.

Promocja projektu:

 • zamieszczono logotypy na budynku Ośrodka oraz na drzwiach ekopracowni,
 • oznakowano zakupione meble i pomoce dydaktyczne oraz wpisano do ksiąg inwentarzowych,
 • przeprowadzono spotkanie z rodzicami,na którym poinformowano o zakupionych pomocach dydaktycznych,wyposażeniu pracowni, sprzęcie audio wideo i komputerowym dofinansowanym ze środków funduszu,
 • zamieszczano informacje o realizacji projektu „Moja wymarzona ekopracowania–2015” na:
 • stronie internetowej Powiatu Łódzkiego – Wschodniego:lodzkiwschodni.pl,
 • stronie internetowe SOSW w Koluszkach:soswkoluszki.vipserv.org
 • prasie lokalnej „Tydzień w Koluszkach”,

– o wydarzeniu, jakim był międzyszkolny konkurs szkół i placówek specjalnych zorganizowanym przez nasz Ośrodek pn. „Quiz – co wiem o lesie?” napisano na ogólnopolskim blogu: www.blogedukatora.erys.pl


Informacje dodatkowe:

W kolejnych latach szkolnych planuje się rozszerzenie działań ekologicznych   i przyrodniczychw zakresie poznawania zmian w innych ekosystemach
w poszczególnych porach roku, zamierzamy realizować wieloletni program przyrodniczo – ekologiczny, który został rozpoczęty cyklem zajęć i działań  „Las, park i łąka w czterech porachroku”.
Wszystkie zaplanowane działania odbyły się zgodnie z harmonogramem, informacje
z poszczególnych wydarzeń i szczegółowa dokumentacja fotograficzna zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia– 2015” znajdują się w dokumentacji orazna stronie internetowej Ośrodka:www.soswkoluszki.vipserv.org