Historia

1 X 1961powstaje Szkoła Podstawowa Specjalna w Koluszkach, przeznaczona dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo. Wydział Oświaty i Kultury PPRN w Brzezinach oficjalnie usankcjonował Szkołę Podstawową Specjalną, wydając tymczasowe orzeczenie z dnia 10 października 1961 r. Kierownikiem Szkoły zostaje Stefan Wołonkiewicz.

1 XII 1962 Państwowy Zakład Wychowawczy dla upośledzonych w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 23. Dotychczasowy Kierownik Szkoły Specjalnej – Stefan Wołonkiewicz otrzymał nominację z dniem 1 grudnia 1962 r. na Dyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego.

1 IX 1985 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania nastąpiło przemianowanie Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

W skład Ośrodka wchodziły:

– Szkoła Podstawowa Specjalna,

– Internat dla potrzeb szkoły.

1 IX 1999 na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z późn. zm.) Rada Powiatu Łódzkiego

– przekształciła ośmioklasową Szkołę Podstawową Specjalną w sześcioklasową,

– założyła Gimnazjum Specjalne.

Zmieniono również siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego z ul. Brzezińskiej 23 na ul. Budowlanych 8.

Dyrektorzy placówki:

1961-1972   Stefan Wołonkiewicz

1972-1998   Jan Stanisławski

1998-2005    Maria Dorota Wochna

2006-2016    Aleksandra Balcerak

2016-2017    Magdalena Bąk (p.o.)

2017 – nadal  Anna Podgajna

 

Od 1 IX 2017 SOSW w Koluszkach tworzą:

– Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

– Szkoła Podstawa Nr 3 Specjalna w Koluszkach z oddziałami gimnazjalnymi

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach

– Internat.