Internat

INTERNAT

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z naszej placówki (niepełnosprawnej intelektualnie) mieszkających poza terenem Koluszek. W internacie zapewniamy całodobową opiekę od poniedziałku do piątku przy pełnym wyżywieniu.  Opieką obejmuje dzieci i młodzież od klasy pierwszej szkoły podstawowej do trzeciej klasy szkoły przysposabiającej do pracy. Pieczę nad wychowankami sprawuje przyjazna i życzliwa kadra, która posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wychowawcy  dbają o odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku. Pomagają dzieciom w opanowaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu talentów, zdobywaniu niezbędnej samodzielności i zaradności pozwalającej sprostać wyzwaniom czekającym na nich w dorosłym życiu. Przy realizacji prawidłowych warunków rozwoju psychofizycznego oraz  pełnej akceptacji i życzliwej pomocy ze strony wychowawców nasi wychowankowie mogą poczuć namiastkę życia domowego i rodzinnego. Pobyt wychowanków w Internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia obejmujące 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację).

Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez OPS. Pomagamy także rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać różne problemy życia codziennego.

W naszej pracy:

  • kładziemy nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
  • promujemy zdrowy styl życia
  • doskonalimy czynności samoobsługowe
  • wspomagamy wszechstronny rozwój wychowanków poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
  • kładziemy nacisk na dbałość wychowanków o czystości odzieży, utrzymanie estetycznego stanu pomieszczeń grupy,  poszanowania mienia społecznego
  • kształtujemy prawidłowe postaw społeczne i moralne,
  • tworzymy przyjazną atmosferę oraz właściwe stosunki interpersonalne w grupie,
  • popularyzujemy postawy proekologicznych
  • kształtujemy właściwy stosunek do obowiązku szkolnego

współpracujemy ze szkołą i rodziną wychowanków.