KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach, z siedzibą w Koluszkach , ul. Budowlanych 8, reprezentowany przez Dyrektora.
2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.soswkoluszki@onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).
c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).
oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
11. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Redmann
e-mail: iod.soswkoluszki@onet.pl
telefon: 044 714 19 63