Równy dostęp – lepsza przyszłość

http://www.soswkoluszki.vipserv.org/wp-content/uploads/2017/11/WP_20171102_003-300x200.jpg
http://www.soswkoluszki.vipserv.org/wp-content/uploads/2017/11/WP_20171122_003-300x200.jpg
http://www.soswkoluszki.vipserv.org/wp-content/uploads/2017/11/WP_20171123_002-300x200.jpg

Ośrodek przystąpił do projektu doskonalącego jego pracę: „Równy dostęp-lepsza przyszłość”, w ramach którego w latach 2017-2018 będą realizowane następujące zajęcia:

Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.Zaplanowane zajęcia będą stanowiły uzupełnienie podstawy programowej z matematyki oraz stworzą możliwość wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności słabszych uczniów. W wyniku podjętych oddziaływań uczeń nabędzie niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy związane ze sprawnym liczeniem, znajomością miar, obliczeń zegarowych, głównych operacji matematycznych, rozumienia terminów i pojęć matematycznych, zdolności rozumowania konkretno-obrazowego.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki.

Zaplanowane zajęcia będą stanowiły uzupełnienie podstawy programowej z informatyki i zajęć komputerowych oraz stworzą możliwość wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności słabszych uczniów. W wyniku podjętych oddziaływań uczeń nabędzie niezbędną wiedzę, umiejętności dotyczące m.in. znajomości pojęć informatycznych, posługiwania i obsługi sprzętów IT, zapoznania z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w Internecie, stosowania programów użytkowych, poszanowania własności intelektualnej.

Zajęcia odbywać się będą w oparciu o sprzęt informatyczny zakupiony w ramach projektu. Każdy uczeń będzie miał dostęp do oddzielnego stanowiska komputerowego.

Zajęcia w zakresie kształtowania i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Koło informatyczne

Rozwijanie podstawowych kompetencji beneficjentów projektu w zakresie obsługi sprzętów IT dostępnych w szkole, pracy z podstawowymi aplikacjami komputerowymi, poszerzanie kompetencji uczniów w zakresie  tworzenia dokumentów, korzystania z zasobów internetowych, wykorzystania komputera do wspomagania uczenia się, realizacja projektów e-Twinning, które od kilku lat, z powodzeniem, łączą niepełnosprawnych uczniów z ich kolegami z różnych rejonów Europy, rozwijanie zainteresowań technologią komputerową, rozwijanie uzdolnień w dziedzinie informatyki, bezpieczne używanie Internetu jako narzędzia.

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Terapia Metodą EEG Biofeedback – zajęcia indywidualne

Poprawa efektywności pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznym, relaksacja, poprawa umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, poprawa szybkości                           i efektywności myślenia, polepszenie wyników w nauce, zwiększenie zdolności koncentracji uwagi i zapamiętywania.

Terapia behawioralna – zajęcia indywidualne

Zwiększenie ilości zachowań pożądanych, umożliwiających uczniowi efektywne funkcjonowanie      w środowisku, zmniejszenie ilości zachowań niepożądanych czyli destrukcyjnych, agresywnych, zakłócających naukę, generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii tj. pojawianie się wyuczonych zachowań w różnych środowiskach i w obecności nowych osób.

Zajęcia stymulacji polisensorycznej- zajęcia grupowe

Pobudzenie pracy kanałów sensorycznych, relaksacja, redukcja zachowań niepożądanych, poprawa komunikacji i kontaktów z otoczeniem, pobudzenie kreatywności i eksploracji, poprawa koncentracji, większa stabilność emocjonalna.

Zajęcia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

Zapewnienie uczniom dodatkowych możliwości treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych, rozwijanie umiejętności porozumiewania się w sposób planowy i systematyczny, edukacja otoczenia uczniów, ukierunkowywania, wspierania ich oddziaływań, wzrost kompetencji komunikacyjnych uczniów powodujących poprawę jakości ich funkcjonowania społecznego.

Zajęcia zgodne z koncepcją Stymulacji Bazalnej

Koncepcja zostanie wykorzystana w pracy z dziećmi z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, niepełnosprawnych ruchowo objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Zajęcia zapewnią dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez ułożenie w tzw. pozycjach bazalnych, wyciszenie negatywnych emocji, niwelowanie nadmiaru bodźców.

Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Rozwinięcie poprzez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, poznanie własnego ciała, rozwijanie umiejętności kontrolowania go, odczuwanie siebie i drugiego człowieka, wzrost akceptacji samego siebie, wzrost zaufania do siebie i innych, poprawa umiejętności współpracy, odczuwanie radości płynącej z zabawy.

Wszystkie zaplanowane zajęcia wynikające z projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość” będą stanowiły uzupełnienie podstawy programowej z matematyki, informatyki oraz stworzą możliwość wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności słabszych uczniów. W pracowni komputerowej utworzonej w oparciu o dofinansowanie z projektu będą odbywały się zajęcia koła informatycznego.

Pozostałe terapie oraz zajęcia specjalistyczne również będą kontynuowane (po zakończeniu projektu) podczas zajęć dydaktycznych, rewalidacyjno – wychowawczych, rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Nowe możliwości kształcenia i terapii uczniów w SOSW Koluszki

,,Równy dostęp - lepsza przyszłość",,Równy dostęp – lepsza przyszłość”

Jesteśmy juz prawie na półmetku realizacji unijnego projektu pn. ,,Równy dostęp – lepsza przyszłość”. Za sobą mamy zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu, a już wkrótce sfinalizowana zostanie dostawa schodołazu, który umożliwi uczniom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z niedostępnego do tej pory drugiego piętra szkoły.W ramach wsparcia w roku szkolnym 2017/18 nasi uczniowie uczestniczą w:zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i informatyki,kole informatycznym,terapii metodą EEG Biofeedback,terapii behawioralnej,zajęciach stymulacji polisensorycznej,Do dyspozycji mamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe (jedna z nich to pracownia międzyszkolna), pracownię biofeedback, doposażone sale doświadczania świata i polisensoryczną,Mamy już za sobą zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia powyższych zajęć, już wkrótce sfinalizowana zostanie dostawa schodołazu, który umożliwi uczniom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z niedostepnego do tej pory drugiego piętra szkoły.Nauczyciele zatrudnieni w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontynuują w ramach projektu dokształcanie w formie szkoleń i studiów podyplomowych.

Warto przypomnieć, że realizacja projektu pn: „Równy dostęp – lepsza przyszłość” rozpoczęła się od stycznia b.r. i potrwa do grudnia 2018 r. Jest on współfinasowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.Główny cel projektu to podniesienie jakości oferty edukacyjnej, kierowanej do uczniów kształcących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez:podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 447 074,510 zł, wysokość dotacji celowej – 40 695,50 zł, a wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 38 200,00 zł.