Szkoła

MISJA OŚRODKA

Zapewnienie wysokiego poziomu wszechstronnej edukacji, wychowania i opieki oraz

terapii dla każdego dziecka w naszej placówce poprzez:

 • Indywidualizacja w zakresie wymagań, metod i form pracy, środków dydaktycznych oraz organizacji zajęć w stosunku do każdego dziecka.
 • Systematyczne ulepszanie warunków lokalowych placówki, doposażenie ośrodka w kierunku poszerzania oferty zajęć edukacyjno – terapeutycznych.
 • Realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych w placówce, promowanie wartości edukacji.
 • Aktywizowanie rodziców/ opiekunów prawnych jako partnerów ośrodka, udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie nauczania i wychowania dziecka.
 • Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z rzeczywistymi potrzebami placówki.

 

 • Promowanie placówki w środowisku, prezentowanie osiągnięć uczniów, wychowanków i nauczycieli.

WIZJA OŚRODKA

SOSW w Koluszkach to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, która:

 1. Jest przyjazna, ma na celu wszechstronny rozwój dziecka - ucznia i wychowanka w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników ośrodka i organu prowadzącego.
 2. Stale podnosi efektywności kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych.
 3. Rozwija właściwą współpracę z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania
 4. Udziela porad specjalistycznych nauczycielom szkół ogólnodostępnych i placówkom w zakresie pedagogiki specjalnej, organizuje konferencje i szkolenia specjalistyczne.
 5. Stosuje skuteczne, nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej.
 6. Poszerza ofertę zajęć edukacyjno - terapeutycznych.
 7. Wyposaża uczniów i wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia dalszej edukacji oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Koluszkach wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

W szkole znajdują się:

 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  lub znacznym
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W szkole znajdują się:

 • zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

ZAPEWNIAMY:

 • całodobową opiekę od poniedziałku do piątku- internat, świetlica szkolna
 • żywienie i dożywianie uczniów- stołówka szkolna
 • opiekę medyczną- pielęgniarka szkolna

Placówka nasza posiada bogatą ofertę terapeutyczno – edukacyjną.

Stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Posiadamy pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i audiowizualny ( sale specjalistyczne tj.Sala Doświadczania Świata, logopedyczna, rewalidacyjna, polisensoryczna, rehabilitacyjna do terapii ruchem, informatyczna, ekopracownia, sala terapii EEG-biofeedback ).

W Ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra (nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: ( oligofrenopedagodzy, logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej).

Posiadamy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych