Szkoła

MISJA OŚRODKA

Zapewnienie wysokiego poziomu wszechstronnej edukacji, wychowania i opieki oraz

terapii dla każdego dziecka w naszej placówce poprzez:

Indywidualizacja w zakresie wymagań, metod i form pracy, środków dydaktycznych oraz organizacji zajęć w stosunku do każdego dziecka.Systematyczne ulepszanie warunków lokalowych placówki, doposażenie ośrodka w kierunku poszerzania oferty zajęć edukacyjno – terapeutycznych.Realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych w placówce, promowanie wartości edukacji.Aktywizowanie rodziców/ opiekunów prawnych jako partnerów ośrodka, udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie nauczania i wychowania dziecka.Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z rzeczywistymi potrzebami placówki.

 

Promowanie placówki w środowisku, prezentowanie osiągnięć uczniów, wychowanków i nauczycieli.

WIZJA OŚRODKA

SOSW w Koluszkach to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, która:

Jest przyjazna, ma na celu wszechstronny rozwój dziecka – ucznia i wychowanka w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników ośrodka i organu prowadzącego.Stale podnosi efektywności kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych.Rozwija właściwą współpracę z rodzicami w procesie kształcenia i wychowaniaUdziela porad specjalistycznych nauczycielom szkół ogólnodostępnych i placówkom w zakresie pedagogiki specjalnej, organizuje konferencje i szkolenia specjalistyczne.Stosuje skuteczne, nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej.Poszerza ofertę zajęć edukacyjno – terapeutycznych.Wyposaża uczniów i wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia dalszej edukacji oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Koluszkach wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

W szkole znajdują się:

klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimzespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  lub znacznymoddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W szkole znajdują się:

zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

ZAPEWNIAMY:

całodobową opiekę od poniedziałku do piątku- internat, świetlica szkolnażywienie i dożywianie uczniów- stołówka szkolnaopiekę medyczną- pielęgniarka szkolna

Placówka nasza posiada bogatą ofertę terapeutyczno – edukacyjną.

Stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Posiadamy pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i audiowizualny ( sale specjalistyczne tj.Sala Doświadczania Świata, logopedyczna, rewalidacyjna, polisensoryczna, rehabilitacyjna do terapii ruchem, informatyczna, ekopracownia, sala terapii EEG-biofeedback ).

W Ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra (nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: ( oligofrenopedagodzy, logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej).

Posiadamy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych