Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  24 kwietnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywany zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka. Zajęciami objęte są dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (7-9 lat)

Na czym polega wczesne wspomaganie ?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Jakie dokumenty musi zdobyć rodzic, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej należy zgłosić się do sekretariatu Ośrodka.

Na czym polega pomoc rodzinie dziecka ?

Narodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju lub upośledzonego są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – wyjaśnienia tego co właściwie się stało, informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka.

Rodzina ma wsparcie w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania. Udzielamy instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.

W naszej placówce funkcjonują grupy wsparcia skierowane do rodziców dzieci z określonymi zaburzeniami, w ramach których rodzice mogą spotykać się i dzielić swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami, kłopotami, troskami,  pytaniami ale też radościami wynikającymi z wychowywania dziecka z trudnościami rozwojowymi.

Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie ?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie lub grupowo (w grupach 2 lub 3-osobowych) z dzieckiem i jego rodziną.

Pomoc oferowana przez Ośrodek w ramach wwr przyjmuje następujące formy:

indywidualne zajęcia dla dziecka,konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej lub rehabilitantem,zajęcia grupowe – Ruch Rozwijający wg W. Sherborne dla grupy dzieci z udziałem rodziców,zajęcia grupowe – zajęcia edukacyjne dla 2-3 dzieci,grupa wsparcia dla rodziców prowadzona przez psychologa.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora Ośrodka. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

OligofrenopedagogPsychologLogopedaRehabilitantTerapeuta integracji sensorycznej. Jakie są zadania zespołu specjalistów ?

Do zadań zespołu należy w szczególności:

ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dzieckanawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzebopracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dzieckaanalizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Przydatne adresy:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Korczaka 5 95 – 040 Koluszki

Tel. 44 714 14 54

 

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Doradztwa Zawodowego Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Pałac Młodzieży II piętro

Al. Kard. S. Wyszyńskiego 86

94 – 050 Łódź

Tel /fax:  42 688 20 70

Tel: 42 688 21 62