Zwalnianie z zajęć

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA:

5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534),1 i §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 2016 r.,poz 1943,1954,1985,2169 oraz 2017 poz 60 i 949),4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1117).

OSOBY UPRAWNIONE DO ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

WychowawcaNauczyciel przedmiotu prowadzący zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe.Dyrektor szkoły.

ZWALNIANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, INFORMATYKI LUB TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ:

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, może być zwolniony na czas określony z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej.W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach rodzice/ opiekunowie prawni poprzez dokonanie umotywowanego wpisu w pisemnym zwolnieniu ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w okresie.Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać wychowawcy. Wychowawca zobowiązany jest do zrobienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i przekazania jej nauczycielowi przedmiotowemu, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego okresu, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.     W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z konkretnych zajęć na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.O zwolnienie ucznia z zajęć występuje rodzic lub opiekun prawny składając w sekretariacie zaświadczenie lekarskie. Przepisy jednoznacznie wskazują, że podstawą zwolnienia ucznia z w/w jest opinia lekarza, a nie wniosek rodziców.W przypadku wzięcia odpowiedzialności przez rodziców za bezpieczeństwo dziecka, gdy zajęcia są lekcją pierwszą lub ostatnią, w dzienniku odnotowuje się nieobecność, jako nieobecność usprawiedliwioną.Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu od lekarza, jednak nie później niż:w przypadku zwolnienia dotyczącego I okresu – do 10 września danego roku szkolnego,w przypadku zwolnienia dotyczącego II okresu – do końca pierwszego tygodnia II okresu.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają dokument poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z zajęć z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a zwalniające ucznia z zajęć od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu zwolnienia lekarskiego. Rodzice/ opiekunowie prawni odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem.W przypadku decyzji odmownej rodzice/ opiekunowie prawni mogą się odwołać do Kuratora Oświaty w Łodzi.O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic/ opiekun prawny składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel przedmiotowy na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców/ opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu z rodzicami.

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA NA PROŚBĘ RODZICA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH:

Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt     i bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli:uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis,jeżeli w tym dniu zaplanowane są prace pisemne.W dniu  zapowiedzianych  prac  pisemnych  uczeń  może  być  zwolniony  jedynie       z ważnych powodów (wizyta u lekarza, ważne sprawy rodzinne lub urzędowe).Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny ucznia może zwolnić ten nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń się zwalnia.rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/ nauczyciela o zwolnienie dziecka,w razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach,wszystkie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy,wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia ucznia.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH Z NAUKI RELIGII/ ETYKI:

O uczestniczeniu w lekcji religii/ etyki decydują rodzice/ opiekunowie prawni składając stosowne oświadczenie.

Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym w świetle zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.).

Przepis § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 1992 r., Nr 36, poz. 155 ze zm.) stanowi, iż szkoła w ramach zajęć szkolnych organizuje lekcje religii lub etyki:

w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),w szkołach ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.Decyzja rodziców/ opiekunów prawnych wyrażona w treści oświadczenia może zostać zmieniona w kolejnym roku szkolnym.Udział uczniów w zajęciach religii i etyki opiera się na zasadzie dobrowolności. Oświadczenie o chęci uczęszczania na religię lub rezygnacja z niej powinna być, podpisana przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych. Wybór wychowania w duchu religii nauczanej w szkole lub nie należy do tzn. spraw istotnych przy wychowywaniu dziecka, co oznacza, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Zaznaczyć należy, że przepisy mówią o zgodzie rodziców (liczba mnoga), a nie rodzica w liczbie pojedynczej. Jeżeli rodzice są po rozwodzie, lub nie są, ale jedno z nich samotnie wychowuje dziecko, w takim przypadku wystarczy zgoda jednego rodzica.Zajęcia z religii/ etyki odbywają się na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia pełnoletniego, za zgodą organu prowadzącego.

Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole. Jeżeli zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie w rozkładzie klasy, grupa niebiorąca udziału w zajęciach, może być za zgodą dyrektora zwolniona z odpowiednim zaznaczeniem w dzienniku.

ZASADY ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:

 Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na pisemną rezygnację obojga rodziców/ opiekunów prawnych o udziale ich dziecka w tych zajęciach. Rodzice/ opiekunowie prawni składają pisemną rezygnację do dyrektora szkoły do dnia 15 września danego roku szkolnego.Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.Szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach. Jeżeli zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie w rozkładzie klasy, grupa niebiorąca udziału w zajęciach, może być za zgodą dyrektora zwolniona z odpowiednim zaznaczeniem w dzienniku.

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA NA PROŚBĘ PIELĘGNIARKI LUB SAMEGO UCZNIA Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA:

 Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej – pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia, powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań,pielęgniarka podejmuje decyzję dotyczącą odesłania ucznia na lekcję albo pozostawia go w gabinecie do przyjścia rodzica/ opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie,w nagłych przypadkach wzywa karetkę pogotowia i rodziców/ opiekuna prawnego z jednoczesnym powiadomieniem dyrekcji szkoły,w sytuacji nieobecności pielęgniarki – decyzje podejmuje nauczyciel/ wychowawca.Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic/ opiekun prawny lub inna upoważniona przez niego osoba.

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE PRZEZ WYCHOWAWCĘ:

Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie:

Wyjaśnienia wiarygodnych przyczyn nieobecności osobiście, pisemnie lub telefonicznie przez rodziców/ opiekunów prawnych. Fakt odbycia rozmowy telefonicznej z rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.Zwolnienia lekarskiego, karty informacyjnej pobytu w szpitalu okazanych w  terminie do 7 dni od dnia zaistniałej nieobecności.W przypadku długotrwałej choroby ucznia, rodzic/ opiekun prawny powinien skontaktować się z wychowawcą i poinformować o przewidywanym czasie nieobecności ucznia w szkole.Usprawiedliwienie dostarczone po upływie 14 dni od daty udokumentowanej w dzienniku lekcyjnym nieobecności nie  będzie uwzględnione,  a godziny będą odnotowane jako nieusprawiedliwione.